Saturday, December 14, 2019

การจอดรถบนถนนกับจอดรถข้างถนนแล้วมีรถอื่นมาชนมีคนตายเป็นความผิดหรือไม่

การจอดรถบนถนนกับจอดรถข้างถนนแล้วมีรถอื่นมาชนมีคนตายเป็นความผิดหรือไม่ หลักเกณฑ์ของการกระทำโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ บัญญัติว่า กระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิด มิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ มาดูตัวอย่างตามปัญหาข้างต้น 1.กรณีที่ถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาท กรณีการจอดรถบนถนน   คำพิพากษาฎีกาที่ 2884/2555 ...การที่จำเลยจอดรถโดยส่วนของรถล้ำเข้าไปในช่องเดินรถด้านซ้ายเกือบครึ่งคันรถ ควรที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กล่าวคือต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเพื่อให้รถที่แล่นผ่านบริเวณนั้นได้เห็นชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ... การที่ผู้ตายขับรถมาตามทางแล้วเฉี่ยวชนท้ายรถคันที่จำเลยขับ โดยท้ายรถของผู้ตายชนกับท้ายรถคันที่จำเลยขับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตายได้ห้ามล้อรถอย่างกะทันหัน ทำให้รถหมุน ย่อมบ่งแสดงว่าผู้ตายเห็นรถคันที่จำเลยขับมาจอดไว้ในระยะกระชั้นชิด หรือมิฉะนั้นอาจเกิดจากผู้ตายขับรถทับยางรถยนต์ที่จำเลยวางไว้ จึงตกใจห้ามล้ออย่างกะทันหัน ... เนื่องจากสียางรถยนต์กับสีพื้นถนนกลมกลืนกัน ทำให้ผู้ตายมองไม่เห็นเมื่อรถทับยางจึงตกใจแล้วจึงห้ามล้อ ......

ลูกจ้างลักรถลูกค้าไปนายจ้างต้องร่วมรับผิดหรือไม่และบ.ประกันจะฟ้องให้ส่งรถคืนได้หรือไม่

นายจ้างให้ลูกจ้างขับรถยนต์ของลูกค้าไปทดลองขับ หลังจากการเปลี่ยนยาง แต่ลูกจ้างลักรถยนต์ไป นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดด้วยหรือไม่ และผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยจะฟ้องบุคคลภายนอกให้ส่งคืนรถยนต์ที่ลักไปได้หรือไม่ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ 2706/2557 จำเลยที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ของ อ. ผู้เอาประกันภัยไปลองยาง ภายหลังจากการเปลี่ยนยางซึ่งเป็นกิจการของจำเลยที่ 2 จากนั้นจำเลยที่ 1 และรถยนต์ดังกล่าวไปอันเป็นการละเมิดและกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ดังนั้น จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ในผลแห่งละเมิดด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์...

รถดับเพลิงขับชนรถขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ ต้องรับผิดต่อรถที่จอดขวางทางหรือไม่

รถดับเพลิงขับชนรถขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ ต้องรับผิดต่อรถที่จอดขวางทางหรือไม่ จอดรถขวางทางเข้าออกของสถานีรถดับเพลิง ปรากฎว่าเกิดเพลิงไหม้ สถานีดับเพลิงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบรรเทาบำบัดภัยอันเป็นสาธารณะที่เกิดขึ้น รถดับเพลิงจึงขับรถดับเพลิงดันรถที่จอดขวางให้ออกนอกเส้นทางเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ และรถที่จอดขวางได้รับความเสียหาย ต่อมาเจ้าของรถได้แจ้ง บ.ประกันเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากนั้นบ.ประกันภัยรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องกับ ต้นสังกัดสถานีดับเพลิง เช่นนี้ ฝ่ายสถานีดับเพลิงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่อย่างไร แนวคำตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ2 ว่าด้วยหนี้ ลักษณะ5 ละเมิด หมวด2 นิรโทษกรรม มาตรา 450 ถ้าบุคคลทำบุบสลาย หรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน ท่านว่าไม่จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย การที่รถดับเพลิงขับดันรถที่จอดขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ อันเป็นภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน จนรถที่จอดขวางเสียหาย รถดับเพลิงได้รับการนิรโทษกรรมตามข้อกฎหมาย ม.450 ไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น...

เจ้าหนี้ต้องรู้ สัญญาเงินกู้หายฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่

  คำถาม เจ้าหนี้ต้องรู้ สัญญาเงินกู้หายฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่ คำตอบเคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2539 การนำสืบว่าหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือสูญหายไปนั้นโจทก์นำสืบด้วยพยานบุคคลได้เพราะเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงส่วนการนำสืบพยานบุคคลว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ตามหลักฐานแห่งการกู้ยืมที่สูญหายไปต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนเมื่อศาลชั้นต้นยอมให้โจทก์นำพยานบุคคลเข้าสืบได้ตลอดทั้งเรื่องถือได้อนุญาตโดยปริยายการสืบพยานของโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา93(2) โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2532 จำเลยกู้เงินโจทก์จำนวน 40,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 3 เดือนจำเลยได้ทำสัญญากู้ยืมให้โจทก์ไว้เป็นหลักฐาน แต่หลักฐานแห่งการกู้ยืมได้สูญหายไปโจทก์ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมแพไว้แล้ว จำเลยได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว ครั้นครบกำหนด 3 เดือนจำเลยไม่ยอมชำระเงินคืนโจทก์ โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 40,000 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่...

สัญญาประกันภัยคืออะไร

#สัญญาประกันภัย คืออะไร ปรากฎในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 861 ใจความว่า สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังระบุไว้ในสัญญา และบุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย (มาตรา861) วินาศภัยที่จะเอามาประกันภัยได้ต้องเป็นวินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากทำสัญญาแล้ว #จะนำเอาวินาศภัยที่เกิดขึ้นแล้วมาทำสัญญาประกันภัยไม่ได้ ฎีกาที่ 2513/2518 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สิ้นอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ต่อมาวันที่ 24 กรกฎาคมเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยออกกรมธรรม์ใหม่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม...

บุตรนอกกฎหมาย มีสิทธิอะไรบ้าง

“บุตรนอกกฎหมาย มีสิทธิอะไรบ้าง" ๑.บุตรที่เกิดระหว่างบิดามารดาอยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยาและจดทะเบียนสมรสกันแล้ว จนกระทั้งบิดาถึงแก่กรรม จึงมีคำพิพากษาของศาลชี้ขาดว่า การจดทะเบียนสมรสระหว่างบิดามารดาไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะขณะนั้นบิดายังมีภรรยาเดิมอยู่ไม่ได้หย่าขาดจากกัน ต้องถือว่าบุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาตลอดมา มีสิทธิ์รับมรดกบิดา คำพิพากษาฏีกา ๑๕๘๐/๒๔๙๔ ๒.ผู้ร้องเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว ถือเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายในลำดับที่ ๑ ของ ปพพ มาตรา ๑๖๒๙(๑) หาจำต้องฟ้องคดีขอให้รับเป็นบุตรหรือต้องมีคำส่างศาลว่า เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนไม่ ผู้คัดค้านเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาของผู้ตาย ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดก หรือร่วมกับผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ ...

รถยนต์ถูกยักยอกโดยลูกจ้างของบริษัทผู้รับจำนำ บ.ประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนรถหายหรือไม่

รถยนต์ถูกยักยอกโดยลูกจ้างของบริษัทผู้รับจำนำ บ.ประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนรถหายหรือไม่ ตามสัญญาประกันภัยรถยนต์หมวดคุ้มครองรถสูญหายนั้น มีหลักว่าบริษัทประกันต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์ที่เอาประกันสูญหาย โดยการถูก ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ แต่มีข้ออยกเว้นไม่คุ้มครอง คือ หากรถยนต์ที่เอาประกันหายไปโดย ถูกยักยอกไปโดยผู้รับจำนำตามสัญญาจำนำ บริษัทประกันภัยไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน ปัญหามีว่าการเอารถยนต์ไปจำนำกับบริษัทรับจำนำ ถือว่า ได้จำนำกับนิติบุคคล การจะยักยอกรถไป ต้องเป็นการกระทำการยักยอกโดยตัวกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น บริษัทประกันจึงไม่ต้องจ่ายกรณีรถถูกยักยอกไป แต่ตามปัญหารถยนต์ถูกยักยอกไป โดยคนในบริษัทรับจำนำ ไม่ใช่เป็นตัวกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลนั้น ดังนั้นเมื่อเป็นคนอื่นยักยอกรถยนต์ไป บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันที่นำรถไปจำนำนั้นเต็มจำนวนทุนเอาประกัน สรุป จำนำกับใคร คนๆนั้นต้องเป็นผู้ยักยอก บริษัทประกันภัยถึงจะไม่จ่ายค่าสินไหม หากคนอื่นยักยอก...

พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนั้น การที่พยาน 2 คนลงลายมือชื่อไม่พร้อมกัน จะมีผลทำให้พินัยกรรมดังกล่าวเสียไปหรือไม่

พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนั้น การที่พยาน 2 คนลงลายมือชื่อไม่พร้อมกัน จะมีผลทำให้พินัยกรรมดังกล่าวเสียไปหรือไม่ คำพิพากษาฎีกา 1900/2552 ผู้ตายได้เขียนพินัยกรรมขึ้นเองทั้งฉบับและลงลายมือชื่อไว้แล้ว ส่วนที่ จ. ลงลายมือชื่อเป็นพยานไม่พร้อมกับพยานอีกคนหนึ่งในพินัยกรรรมนั้น ก็หาทำให้พินัยกรรมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด เพราะมาตรา 1657 เพียงบัญญัติให้ผู้ทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับต้องเขียนพินัยกรรมด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตนเท่านั้น หาได้บังคับให้ต้องมีพยาน 2 คน รับรองลายมือชื่อ ของผู้ทำพินัยกรรมพร้อมกันไม่และเมื่อพินัยกรรม มีข้อกำหนดยกทรัพย์มรดกของผู้ตายและ ที่จะมีต่อไปในภายหน้าให้ผู้คัดค้านบุคคล อื่นขอตัดมิให้รับมรดกและห้ามเกี่ยวข้อง ดังนี้...

เมื่อรถประกันเกิดอุบัติเหตุ บ.ประกันภัย จะรับผิดชอบค่ายกลากให้หรือไม่?

เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ บ.ประกันภัย จะรับผิดชอบค่ายกลากให้หรือไม่? ในสัญญาประกันภัย หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ3 และหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ ข้อ 3 มีความคุ้มครองเรื่องการดูแลขนย้าย ดังนี้คือ เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม นอกจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะชดใช้ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยแล้ว บ.ประกันภัย ยังมีหน้าที่ชดใช้ค่าดูแลรักษาและค่าขนย้ายรถยนต์ตามที่จ่ายไปจริง ในระหว่างซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนยังไม่แล้วเสร็จ แต่ค่าดูแลรักษาและค่าขนย้ายจะต้องเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง เช่น ...

STAY CONNECTED

17,564FansLike
1,845FollowersFollow
14,200SubscribersSubscribe

FEATURED

MOST POPULAR

รถยนต์ถูกยักยอกโดยลูกจ้างของบริษัทผู้รับจำนำ บ.ประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนรถหายหรือไม่

รถยนต์ถูกยักยอกโดยลูกจ้างของบริษัทผู้รับจำนำ บ.ประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนรถหายหรือไม่ ตามสัญญาประกันภัยรถยนต์หมวดคุ้มครองรถสูญหายนั้น มีหลักว่าบริษัทประกันต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์ที่เอาประกันสูญหาย โดยการถูก ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ แต่มีข้ออยกเว้นไม่คุ้มครอง คือ หากรถยนต์ที่เอาประกันหายไปโดย ถูกยักยอกไปโดยผู้รับจำนำตามสัญญาจำนำ บริษัทประกันภัยไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน ปัญหามีว่าการเอารถยนต์ไปจำนำกับบริษัทรับจำนำ ถือว่า ได้จำนำกับนิติบุคคล การจะยักยอกรถไป ต้องเป็นการกระทำการยักยอกโดยตัวกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น บริษัทประกันจึงไม่ต้องจ่ายกรณีรถถูกยักยอกไป แต่ตามปัญหารถยนต์ถูกยักยอกไป โดยคนในบริษัทรับจำนำ ไม่ใช่เป็นตัวกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลนั้น ดังนั้นเมื่อเป็นคนอื่นยักยอกรถยนต์ไป บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันที่นำรถไปจำนำนั้นเต็มจำนวนทุนเอาประกัน สรุป จำนำกับใคร คนๆนั้นต้องเป็นผู้ยักยอก บริษัทประกันภัยถึงจะไม่จ่ายค่าสินไหม หากคนอื่นยักยอก...

LATEST REVIEWS

ผู้กู้นำโฉนดที่ดินมอบให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ ผู้ให้กู้จะมีสิทธิยึดโฉนดที่ดินหรือไม่ และหากผู้ให้กู้คืนโฉนดที่ดินแก่ผู้กู้ไป จะเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดหรือไม่ ?

ผู้กู้นำโฉนดที่ดินมอบให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ ผู้ให้กู้จะมีสิทธิยึดโฉนดที่ดินหรือไม่ ? และหากผู้ให้กู้คืนโฉนดที่ดินแก่ผู้กู้ไปจะเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดหรือไม่ ? มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ครับ 1.คำพิพากษาฎีกาที่ 1894/2546 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมีสิทธิ์ยึดหน่วงโฉนดที่ดินฉบับพิพาทหรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องเป็นผู้ครอบครองโฉนดที่ดินก็โดยจำเลยผู้เป็นลูกหนี้เงินกู้ มอบให้ยึดถือเป็นประกันเงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารท้ายคำฟ้อง ผู้ร้องจึงมีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ คืนโดยอาศัยข้อตกลงในหนังสือสัญญากู้เงินดังกล่าวนั้นเอง แต่สิทธิยึดถือโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นเพียงบุคคลสิทธิ บังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญา ไม่สามารถใช้ยันบุคคลอื่นได้ ส่วนสิทธิยึดหน่วงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 241 หมายถึง การที่ผู้ครอบครองได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้อันเป็นคุณแก่ผู้ครอบครองเกี่ยวด้วยทรัพย์สินที่ครอบครองนั้น หนี้ที่ผู้ร้องมีเป็นเพียง หนี้เงินกู้ที่ผู้ร้องจะได้รับชำระหนี้คืนเท่านั้น หาได้เป็นคนแก่ผู้ร้องเกี่ยวด้วยที่โฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการบังคับคดีแก่ที่ดินดังกล่าวผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินฉบับพิพาท 2. คำพิพากษาฎีกาที่ 2718/2515 ในประเด็นที่ว่าการที่โจทก์ได้คืนโฉนด ที่ดินให้กับจำเลยที่ 1...

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทเฉพาะภัย 2+3+ หากเกิดเหตุโดยไม่ทราบคู่กรณี เคลมได้หรือไม่

ปัญหากรมธรรม์ประกันภัยแบบเฉพาะภัย 2+ 3+ ที่เกิดข้อพิพาทระหว่างลูกค้า กับ บ.ประกันภัย ขึ้นสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกา คำพิพากษาฎีกาที่ 5238/2561 ...ตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองเฉพาะภัยระบุว่า บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์... และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ ...อันเป็นเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในฐานะนายทะเบียนมีคำสั่งนายทะเบียนที่ 4/2551 ออกตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ 2535 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับได้ ...กำหนดว่าการแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ ให้หมายความรวมถึงผู้เอาประกันภัยต้องสามารถแจ้งหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของคู่กรณี ให้บริษัททราบ โดยไม่จำเป็นต้องให้รายละเอียดถึงผู้ขับขี่รถยนต์คู่กรณี ...เมื่อโจทก์ผู้เอาประกันภัยไม่ทราบหมายเลขทะเบียน รถจักรยานยนต์ที่จอดระบุว่าขับมาเฉี่ยวชนรถยนต์ของโจทก์ที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลย จนได้รับความเสียหาย ...ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์สามารถแจ้งให้จำเลยทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองเฉพาะภัย...

LATEST ARTICLES