Monday, October 21, 2019

คดีแรงงาน ความผิดร้ายแรงที่เลิกจ้างได้ทันที นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินมีเรื่องอะไรบ้าง ตอนที่ 1

คดีแรงงาน ความผิดร้ายแรงที่เลิกจ้างได้ทันที นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินมีเรื่องอะไรบ้าง ตอนที่ 1 เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกา ตัดสินไว้ว่า ความผิดร้ายแรงที่เลิกจ้างได้ทันทีไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ ได้กำหนดไว้ในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 มีทั้งหมด 6 ประเภท ในตอนที่ 1 นี้มาดูประเภทแรก ตัวอย่าง ตามมาตรา119 (1) การทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1. ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน ผลประโยชน์จากลูกค้าของนายจ้าง 2. เอางานส่วนตัว หรืองานคนอื่นมาทำในเวลางาน 3....

เมื่อรถประกันเกิดอุบัติเหตุ บ.ประกันภัย จะรับผิดชอบค่ายกลากให้หรือไม่?

เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ บ.ประกันภัย จะรับผิดชอบค่ายกลากให้หรือไม่? ในสัญญาประกันภัย หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ3 และหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ ข้อ 3 มีความคุ้มครองเรื่องการดูแลขนย้าย ดังนี้คือ เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม นอกจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะชดใช้ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยแล้ว บ.ประกันภัย ยังมีหน้าที่ชดใช้ค่าดูแลรักษาและค่าขนย้ายรถยนต์ตามที่จ่ายไปจริง ในระหว่างซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนยังไม่แล้วเสร็จ แต่ค่าดูแลรักษาและค่าขนย้ายจะต้องเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง เช่น ...

นำรถยนต์ไปแข่งแรลลี่ แล้วเกิดเหตุ บ.ประกันรับผิดชอบหรือไม่

นำรถยนต์ไปแข่งแรลลี่ แล้วเกิดเหตุ บ.ประกันรับผิดชอบหรือไม่ ในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกข้อ 7.3 และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 8.3 เป็นข้อยกเว้นการใช้รถ คือ ไม่คุ้มครองการใช้รถในการแข่งขันความเร็ว (แข่งกันสองคันขึ้นไปพร้อมๆกัน) ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้น มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากให้ความคุ้มครองจะไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัยรายอื่น เมื่อเกิดเหตุเพราะการแข่งขันความเร็ว บ.ประกันจะไม่คุ้มครอง เคลมไม่ได้ แต่กรณีการแข่งขันแรลลี่ ที่มิได้มีลักษณะเป็นการแข่งขันความเร็ว (แรลลี่ ปล่อยให้ขับไปทีละคัน ผ่านด่านต่างๆ)...

เจ้าหนี้ต้องรู้ สัญญาเงินกู้หายฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่

  คำถาม เจ้าหนี้ต้องรู้ สัญญาเงินกู้หายฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่ คำตอบเคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2539 การนำสืบว่าหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือสูญหายไปนั้นโจทก์นำสืบด้วยพยานบุคคลได้เพราะเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงส่วนการนำสืบพยานบุคคลว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ตามหลักฐานแห่งการกู้ยืมที่สูญหายไปต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนเมื่อศาลชั้นต้นยอมให้โจทก์นำพยานบุคคลเข้าสืบได้ตลอดทั้งเรื่องถือได้อนุญาตโดยปริยายการสืบพยานของโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา93(2) โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2532 จำเลยกู้เงินโจทก์จำนวน 40,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 3 เดือนจำเลยได้ทำสัญญากู้ยืมให้โจทก์ไว้เป็นหลักฐาน แต่หลักฐานแห่งการกู้ยืมได้สูญหายไปโจทก์ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมแพไว้แล้ว จำเลยได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว ครั้นครบกำหนด 3 เดือนจำเลยไม่ยอมชำระเงินคืนโจทก์ โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 40,000 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่...

สัญญาประกันภัยคืออะไร

#สัญญาประกันภัย คืออะไร ปรากฎในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 861 ใจความว่า สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังระบุไว้ในสัญญา และบุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย (มาตรา861) วินาศภัยที่จะเอามาประกันภัยได้ต้องเป็นวินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากทำสัญญาแล้ว #จะนำเอาวินาศภัยที่เกิดขึ้นแล้วมาทำสัญญาประกันภัยไม่ได้ ฎีกาที่ 2513/2518 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สิ้นอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ต่อมาวันที่ 24 กรกฎาคมเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยออกกรมธรรม์ใหม่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม...

บุตรนอกกฎหมาย มีสิทธิอะไรบ้าง

“บุตรนอกกฎหมาย มีสิทธิอะไรบ้าง" ๑.บุตรที่เกิดระหว่างบิดามารดาอยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยาและจดทะเบียนสมรสกันแล้ว จนกระทั้งบิดาถึงแก่กรรม จึงมีคำพิพากษาของศาลชี้ขาดว่า การจดทะเบียนสมรสระหว่างบิดามารดาไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะขณะนั้นบิดายังมีภรรยาเดิมอยู่ไม่ได้หย่าขาดจากกัน ต้องถือว่าบุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาตลอดมา มีสิทธิ์รับมรดกบิดา คำพิพากษาฏีกา ๑๕๘๐/๒๔๙๔ ๒.ผู้ร้องเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว ถือเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายในลำดับที่ ๑ ของ ปพพ มาตรา ๑๖๒๙(๑) หาจำต้องฟ้องคดีขอให้รับเป็นบุตรหรือต้องมีคำส่างศาลว่า เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนไม่ ผู้คัดค้านเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาของผู้ตาย ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดก หรือร่วมกับผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ ...

ใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

ใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ โดยปกติทั่วไป ในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะคุ้มครองความเสียหายในทุกกรณี แต่มีข้อยกเว้นเรื่องการใช้รถผิดกฎหมายที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง  คือ ในสัญญาประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 8.2 และหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ข้อ 7.2 มีใจความสำคัญดังนี้ คือ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง การใช้รถยนต์ไปในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ขนยาเสพติด เป็นต้น ...

กรณีลูกจ้างยื่นคำร้องต่อ จพง.ตรวจแรงงาน ขณะเดียวกันจะยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานได้อีกหรือไม่ อย่างไร?

กรณีลูกจ้างยื่นคำร้องต่อ จพง.ตรวจแรงงาน ขณะเดียวกันจะยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานได้อีกหรือไม่ อย่างไร? มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ครับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3871/2561 แม้จะไม่มีบทกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงว่าเมื่อลูกจ้างได้ใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วจะไม่มีสิทธิยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานอีก แต่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 123 ถึง มาตรา 125 เป็นกระบวนการทางเลือกซึ่งเมื่อลูกจ้างเลือกดำเนินการโดยยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วจะต้องดำเนินการไปจนเสร็จสิ้น บทบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะกำหนดให้ลูกจ้างเลือกใช้สิทธิทางใดทางหนึ่งแต่เพียงทางเดียว ดังนั้น เมื่อโจทก์ในฐานะลูกจ้างเลือกใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย หากโจทก์ไม่พอใจคำสั่ง โจทก์ต้องนำคดีไปสู่ศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน แต่โจทก์ยื่นฟ้องนายจ้างเป็นจำเลยคดีนี้โดยอ้างว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งแม้จะอ้างคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานมาด้วย แต่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามากกว่าที่ได้รับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน แสดงว่าโจทก์ไม่พอใจคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำฟ้องโจทก์จึงมิใช่การฟ้องเพื่อขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน...

คดีแรงงาน ความผิดร้ายแรงที่เลิกจ้างได้ทันที นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินมีเรื่องอะไรบ้าง ตอนที่ 1

คดีแรงงาน ความผิดร้ายแรงที่เลิกจ้างได้ทันที นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินมีเรื่องอะไรบ้าง ตอนที่ 1 เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกา ตัดสินไว้ว่า ความผิดร้ายแรงที่เลิกจ้างได้ทันทีไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ ได้กำหนดไว้ในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 มีทั้งหมด 6 ประเภท ในตอนที่ 1 นี้มาดูประเภทแรก ตัวอย่าง ตามมาตรา119 (1) การทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1. ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน ผลประโยชน์จากลูกค้าของนายจ้าง 2. เอางานส่วนตัว หรืองานคนอื่นมาทำในเวลางาน 3....

STAY CONNECTED

17,137FansLike
1,734FollowersFollow
13,900SubscribersSubscribe

FEATURED

MOST POPULAR

รถหายขณะนำไปจอดซื้อไอศกรีมในห้างสรรพสินค้า ห้างฯต้องรับผิดหรือไม่

ขับรถไปจอดบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแล้วเข้าไปซื้อไอศครีม แม้ไอศครีมที่เข้าไปซื้อจะไม่ใช่ของห้างสรรพสินค้า แต่ร้านไอศครีมอยู่ในบริเวณห้างสรรพสินค้าและได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ของห้าง ฯ เช่นนี้เมื่อรถสูญหาย ห้างสรรพสินค้าต้องรับผิด มาดูแนวคำพิพากษาล่าสุด ปี2561 ครับ คำพิพากษาฎีกาที่ 5280/2561 ม.ขับรถกระบะที่โจทก์รับประกันภัยเข้าไปจอดบริเวณลานจอดรถของจำเลยแล้วได้เข้าไปซื้อไอศครีมที่ร้านไอศกรีม แม้จะไม่ได้ซื้อสินค้าของห้างสรรพสินค้าจำเลยโดยตรง ก็ตาม แต่ร้านไอศครีมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากจำเลยให้ใช้พื้นที่อยู่ในอาคารห้างสรรพสินค้าของจำเลยจำเลยย่อมมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ของผู้ประกอบการที่จำเลยอนุญาตให้มาใช้พื้นที่ในอาคารห้างสรรพสินค้าของจำเลยรวมทั้งรถกระบะที่ ม.ขับไปจอดบริเวณลานจอดรถของจำเลย ด้วยการที่จำเลยติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริเวณทางเข้าออกห้างสรรพสินค้าของจำเลยนั้น จำเลยก็อ้างว่าเป็นการทำการตลาดลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อจะได้จัดเตรียมสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอเท่านั้น จึงไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ดำเนินการหรือมีมาตรการใดอันเป็นการเพียงพอในการที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าของจำเลยการที่จำเลยงดเว้นการให้การดูแลรักษาความปลอดภัยจึงเป็นการกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้รถกระบะที่ ม. ขับมาจอดไว้ที่บริเวณที่จอดรถสูญหายไป จำเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความสูญหายดังกล่าว การที่จำเลยจะทำป้ายประกาศและประชาสัมพันธ์ว่าจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายใดของลูกค้าที่นำรถเข้ามาจอดก็เป็นข้อกำหนดของจำเลยฝ่ายเดียว จึงไม่มีผลยกเว้นความรับผิดในการกระทำละเมิดของจำเลย สรุป การที่รถหาย ขณะนำรถไปจอดบริเวณลานจอดรถในห้างเพื่อซื้อไอศกรีม...

LATEST REVIEWS

รถดับเพลิงขับชนรถขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ ต้องรับผิดต่อรถที่จอดขวางทางหรือไม่

รถดับเพลิงขับชนรถขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ ต้องรับผิดต่อรถที่จอดขวางทางหรือไม่ จอดรถขวางทางเข้าออกของสถานีรถดับเพลิง ปรากฎว่าเกิดเพลิงไหม้ สถานีดับเพลิงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบรรเทาบำบัดภัยอันเป็นสาธารณะที่เกิดขึ้น รถดับเพลิงจึงขับรถดับเพลิงดันรถที่จอดขวางให้ออกนอกเส้นทางเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ และรถที่จอดขวางได้รับความเสียหาย ต่อมาเจ้าของรถได้แจ้ง บ.ประกันเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากนั้นบ.ประกันภัยรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องกับ ต้นสังกัดสถานีดับเพลิง เช่นนี้ ฝ่ายสถานีดับเพลิงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่อย่างไร แนวคำตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ2 ว่าด้วยหนี้ ลักษณะ5 ละเมิด หมวด2 นิรโทษกรรม มาตรา 450 ถ้าบุคคลทำบุบสลาย หรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน ท่านว่าไม่จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย การที่รถดับเพลิงขับดันรถที่จอดขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ อันเป็นภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน จนรถที่จอดขวางเสียหาย รถดับเพลิงได้รับการนิรโทษกรรมตามข้อกฎหมาย ม.450 ไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น...

โอนเงินผิดบัญชีแล้วโดนอายัดตามคำพิพากษาจะถอนเงินนั้นคืนได้หรือไม่

ความซวย....มาเยือน โอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อของตัวแทนเพื่อให้ไปซื้อสินค้า ต่อมาปรากฏว่าตัวแทนตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา จากนั้นเจ้าหนี้ของตัวแทนได้อายัดบัญชีเงินฝาก กรณีเช่นนี้ตัวการจะถอนเงินในบัญชีของจำเลยซึ่งเป็นตัวแทนไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8963/2553 จำเลยทำสัญญาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ท. ในนามของจำเลย ธนาคาร ท. ผู้รับฝากเงินต้องคืนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ฝาก ตามมาตรา 672 ผู้ร้องมิได้เป็นคู่สัญญากับธนาคาร ท. ผู้ร้องไม่มีสิทธิเรียกคืนเงินฝากที่รับฝากไว้จากบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ในนามของจำเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 665 และ 672 แม้ผู้ร้องนำเงินเข้าบัญชีของจำเลยเพื่อให้จำเลยรับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากลูกค้าทั่วไปแทนผู้ร้อง ผู้ร้องเพียงแต่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยปฏิบัติตามหน้าที่ที่จำเลยมีต่อผู้ร้องเท่านั้น หากจำเลยไม่รับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากลูกค้าตามที่ผู้ร้องอนุมัติเงินไป ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิที่จะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของจำเลยคืนได้เอง ผู้ร้องมิใช่เจ้าของเงินฝากตามบัญชีธนาคารของจำเลยที่ถูกอายัดไว้ และไม่มีสิทธิขอให้ถอนอายัดเงินฝากดังกล่าว สรุป ถอนเงินคืนไม่ได้เพราะไม่ใช่เจ้าของบัญชีธนาคารดังกล่าว มีปัญหาคดีความ ติดต่อทนายอธิป 091...

LATEST ARTICLES