Wednesday, April 8, 2020

เบี้ยวค่านายหน้า ผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่?

คำถาม นายหน้าจัดการขายที่ดินให้เจ้าของที่ดินเสร็จเรียบร้อย มีสิทธิได้ค่านายหน้า แต่เจ้าของที่ดินไม่ให้ จะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่ ? คำตอบ มีแนวคำพิพากษาฎีกา ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1279/2517 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จัดการขายที่ดินให้จำเลยที่๑ โจทก์มีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากจำเลยที่๑ โดยตกลงให้ค่านายหน้าแก่โจทก์ร้อยละ 10  แต่จำเลยที่๑ และจำเลยที่๒ ร่วมกันทุจริตแจ้งความเท็จและปกปิดความจริงต่อโจทก์  โดยบอกว่ายังไม่ได้ขายที่ดินให้ใคร ซึ่งความจริงได้ขายให้ บ.และก.ไปแล้ว การแจ้งเท็จและปกปิดความจริง ทำให้จำเลยทั้งสองได้ไปซึ่งค่านายหน้าอันเป็นสิทธิของโจทก์ไป ดังนี้ หากจะฟังว่าจำเลยหลอกลวงโจทก์ตามฟ้องจริง การหลอกลวงเช่นนั้นก็มิได้ทำให้จำเลยได้เงินไปจากโจทก์ แต่อย่างใด เงินที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ไปนั้นเป็นเพียงเงินค่านายหน้าซึ่งโจทก์ถือว่าตนมีสิทธิจะได้ และจำเลยไม่ชำระให้เท่านั้น...

ใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

ใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ โดยปกติทั่วไป ในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะคุ้มครองความเสียหายในทุกกรณี แต่มีข้อยกเว้นเรื่องการใช้รถผิดกฎหมายที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง  คือ ในสัญญาประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 8.2 และหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ข้อ 7.2 มีใจความสำคัญดังนี้ คือ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง การใช้รถยนต์ไปในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ขนยาเสพติด เป็นต้น ...

โอนเงินผิดบัญชีแล้วโดนอายัดตามคำพิพากษาจะถอนเงินนั้นคืนได้หรือไม่

ความซวย....มาเยือน โอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อของตัวแทนเพื่อให้ไปซื้อสินค้า ต่อมาปรากฏว่าตัวแทนตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา จากนั้นเจ้าหนี้ของตัวแทนได้อายัดบัญชีเงินฝาก กรณีเช่นนี้ตัวการจะถอนเงินในบัญชีของจำเลยซึ่งเป็นตัวแทนไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8963/2553 จำเลยทำสัญญาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ท. ในนามของจำเลย ธนาคาร ท. ผู้รับฝากเงินต้องคืนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ฝาก ตามมาตรา 672 ผู้ร้องมิได้เป็นคู่สัญญากับธนาคาร ท. ผู้ร้องไม่มีสิทธิเรียกคืนเงินฝากที่รับฝากไว้จากบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ในนามของจำเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 665 และ 672 แม้ผู้ร้องนำเงินเข้าบัญชีของจำเลยเพื่อให้จำเลยรับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากลูกค้าทั่วไปแทนผู้ร้อง ผู้ร้องเพียงแต่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยปฏิบัติตามหน้าที่ที่จำเลยมีต่อผู้ร้องเท่านั้น หากจำเลยไม่รับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากลูกค้าตามที่ผู้ร้องอนุมัติเงินไป ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิที่จะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของจำเลยคืนได้เอง ผู้ร้องมิใช่เจ้าของเงินฝากตามบัญชีธนาคารของจำเลยที่ถูกอายัดไว้ และไม่มีสิทธิขอให้ถอนอายัดเงินฝากดังกล่าว สรุป ถอนเงินคืนไม่ได้เพราะไม่ใช่เจ้าของบัญชีธนาคารดังกล่าว มีปัญหาคดีความ ติดต่อทนายอธิป 091...

เจ้าหนี้ต้องรู้ สัญญาเงินกู้หายฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่

  คำถาม เจ้าหนี้ต้องรู้ สัญญาเงินกู้หายฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่ คำตอบเคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2539 การนำสืบว่าหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือสูญหายไปนั้นโจทก์นำสืบด้วยพยานบุคคลได้เพราะเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงส่วนการนำสืบพยานบุคคลว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ตามหลักฐานแห่งการกู้ยืมที่สูญหายไปต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนเมื่อศาลชั้นต้นยอมให้โจทก์นำพยานบุคคลเข้าสืบได้ตลอดทั้งเรื่องถือได้อนุญาตโดยปริยายการสืบพยานของโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา93(2) โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2532 จำเลยกู้เงินโจทก์จำนวน 40,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 3 เดือนจำเลยได้ทำสัญญากู้ยืมให้โจทก์ไว้เป็นหลักฐาน แต่หลักฐานแห่งการกู้ยืมได้สูญหายไปโจทก์ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมแพไว้แล้ว จำเลยได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว ครั้นครบกำหนด 3 เดือนจำเลยไม่ยอมชำระเงินคืนโจทก์ โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 40,000 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่...

สัญญาประกันภัยคืออะไร

#สัญญาประกันภัย คืออะไร ปรากฎในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 861 ใจความว่า สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังระบุไว้ในสัญญา และบุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย (มาตรา861) วินาศภัยที่จะเอามาประกันภัยได้ต้องเป็นวินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากทำสัญญาแล้ว #จะนำเอาวินาศภัยที่เกิดขึ้นแล้วมาทำสัญญาประกันภัยไม่ได้ ฎีกาที่ 2513/2518 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สิ้นอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ต่อมาวันที่ 24 กรกฎาคมเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยออกกรมธรรม์ใหม่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม...

บุตรนอกกฎหมาย มีสิทธิอะไรบ้าง

“บุตรนอกกฎหมาย มีสิทธิอะไรบ้าง" ๑.บุตรที่เกิดระหว่างบิดามารดาอยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยาและจดทะเบียนสมรสกันแล้ว จนกระทั้งบิดาถึงแก่กรรม จึงมีคำพิพากษาของศาลชี้ขาดว่า การจดทะเบียนสมรสระหว่างบิดามารดาไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะขณะนั้นบิดายังมีภรรยาเดิมอยู่ไม่ได้หย่าขาดจากกัน ต้องถือว่าบุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาตลอดมา มีสิทธิ์รับมรดกบิดา คำพิพากษาฏีกา ๑๕๘๐/๒๔๙๔ ๒.ผู้ร้องเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว ถือเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายในลำดับที่ ๑ ของ ปพพ มาตรา ๑๖๒๙(๑) หาจำต้องฟ้องคดีขอให้รับเป็นบุตรหรือต้องมีคำส่างศาลว่า เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนไม่ ผู้คัดค้านเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาของผู้ตาย ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดก หรือร่วมกับผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ ...

ขับรถชนรถที่ตัดหน้ากระทันหัน ต้องรับผิดหรือไม่

ขับรถชนรถที่ตัดหน้ากระทันหันต้องรับผิดหรือไม่ มาดูแนวคำพิพากษาฎีกานี้ครับ ฎีกาที่ 4883/2553 #ย่อสั้น แม้จำเลยจะขับรถบรรทุกสิบล้อและรถพ่วงด้วยความเร็วสูง แต่จำเลยขับรถในทางเดินรถของตนโดยถูกต้อง ส่วน ส. มิได้จอดรถเพื่อรถกลับรถในช่องกลับรถอย่างในภาวะปกติธรรมดา หากแต่เป็นเพราะรถที่ ส. ขับเกิดเสียการทรางตัวแล้วหมุนเข้าไปในทางเดินรถของจำเลยและขวางรถที่จำเลยขับในระยะกระชั้นชิด #ในภาวะเช่นนั้นไม่ว่าจำเลยจะขับมาในลักษณะเช่นใดจำเลยย่อมไม่อาจจะหลบหลีกเพื่อมิให้ชนกับรถที่ ส. ขับได้ ดังนั้น การที่จำเลยขับรถบรรทุกสิบล้อและรถพ่วงด้วยความเร็วสูงและไม่ขับให้อยู่ในช่องเดินรถด้านซ้าย   #จึงมิใช่เป็นผลโดยตรง ที่ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกันจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทและกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย #ย่อยาว โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43, 157 #จำเลยให้การปฏิเสธ ระหว่างพิจารณา นายพฤตินัยบุตรของนายสังคมกับนางสมพิศผู้ตายและนางพรทิพย์มารดาของเด็กชายธนูดมผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา...

คดีอาญาจำเลยให้การรับสารภาพแล้ว ศาลจะต้องลดโทษให้กึ่งหนึ่งเสมอไปหรือไม่

คดีอาญาจำเลยให้การรับสารภาพแล้ว ศาลจะต้องลดโทษให้กึ่งหนึ่งเสมอไปหรือไม่ ป.อ.มาตรา 78 นั้นถือเป็นบทบัญญัติที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจ หาใช่บทบังคับ ที่ศาลจะต้องลดโทษให้แก่ผู้กระทำความผิดเพราะมีเหตุบรรเทาโทษเสมอไปไม่ คำพิพากษาฎีกาที่ 10319/2558 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 เป็นบทบัญญัติในการใช้ดุลพินิจของศาลในการลงโทษให้เหมาะสม แก่พฤติการณ์ของผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลไป หาใช่บทบังคับที่พึงจะต้องลดโทษให้แก่ผู้กระทำความผิด เพราะมีเหตุบรรเทาโทษเสมอไปไม่ การที่จำเลยที่ 1 กับพวกนำยาแลนเนต (ยาฆ่าแมลง)ใส่ในผลมะละกอให้ช้างกินเพื่อให้ช้างได้รับสารพิษ ในขณะที่ช้างยังไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 กับพวกร่วมกันใช้เลื่อยเหล็กตัดงาของช้าง จึงเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 (1) (11) วรรคสองประกอบมาตรา 336...

รถดับเพลิงขับชนรถขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ ต้องรับผิดต่อรถที่จอดขวางทางหรือไม่

รถดับเพลิงขับชนรถขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ ต้องรับผิดต่อรถที่จอดขวางทางหรือไม่ จอดรถขวางทางเข้าออกของสถานีรถดับเพลิง ปรากฎว่าเกิดเพลิงไหม้ สถานีดับเพลิงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบรรเทาบำบัดภัยอันเป็นสาธารณะที่เกิดขึ้น รถดับเพลิงจึงขับรถดับเพลิงดันรถที่จอดขวางให้ออกนอกเส้นทางเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ และรถที่จอดขวางได้รับความเสียหาย ต่อมาเจ้าของรถได้แจ้ง บ.ประกันเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากนั้นบ.ประกันภัยรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องกับ ต้นสังกัดสถานีดับเพลิง เช่นนี้ ฝ่ายสถานีดับเพลิงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่อย่างไร แนวคำตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ2 ว่าด้วยหนี้ ลักษณะ5 ละเมิด หมวด2 นิรโทษกรรม มาตรา 450 ถ้าบุคคลทำบุบสลาย หรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน ท่านว่าไม่จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย การที่รถดับเพลิงขับดันรถที่จอดขวางทางเข้าออกเพื่อไปดับเพลิงไหม้ อันเป็นภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน จนรถที่จอดขวางเสียหาย รถดับเพลิงได้รับการนิรโทษกรรมตามข้อกฎหมาย ม.450 ไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น...

STAY CONNECTED

19,108FansLike
2,050FollowersFollow
14,600SubscribersSubscribe

FEATURED

MOST POPULAR

การจอดรถบนถนนกับจอดรถข้างถนนแล้วมีรถอื่นมาชนมีคนตายเป็นความผิดหรือไม่

การจอดรถบนถนนกับจอดรถข้างถนนแล้วมีรถอื่นมาชนมีคนตายเป็นความผิดหรือไม่ หลักเกณฑ์ของการกระทำโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ บัญญัติว่า กระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิด มิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ มาดูตัวอย่างตามปัญหาข้างต้น 1.กรณีที่ถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาท กรณีการจอดรถบนถนน   คำพิพากษาฎีกาที่ 2884/2555 ...การที่จำเลยจอดรถโดยส่วนของรถล้ำเข้าไปในช่องเดินรถด้านซ้ายเกือบครึ่งคันรถ ควรที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กล่าวคือต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเพื่อให้รถที่แล่นผ่านบริเวณนั้นได้เห็นชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ... การที่ผู้ตายขับรถมาตามทางแล้วเฉี่ยวชนท้ายรถคันที่จำเลยขับ โดยท้ายรถของผู้ตายชนกับท้ายรถคันที่จำเลยขับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตายได้ห้ามล้อรถอย่างกะทันหัน ทำให้รถหมุน ย่อมบ่งแสดงว่าผู้ตายเห็นรถคันที่จำเลยขับมาจอดไว้ในระยะกระชั้นชิด หรือมิฉะนั้นอาจเกิดจากผู้ตายขับรถทับยางรถยนต์ที่จำเลยวางไว้ จึงตกใจห้ามล้ออย่างกะทันหัน ... เนื่องจากสียางรถยนต์กับสีพื้นถนนกลมกลืนกัน ทำให้ผู้ตายมองไม่เห็นเมื่อรถทับยางจึงตกใจแล้วจึงห้ามล้อ ......

LATEST REVIEWS

ทางตาบอด จะออกได้ยังไง?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6372/2550 เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 45810 ของโจทก์และที่ดินโฉนดเลขที่ 45821 ของจำเลยที่ 2 เป็นที่ดินแปลงเดียวกันต่อมามีการแบ่งแยกที่ดินออกเป็น 2 แปลงดังกล่าว แต่เมื่อทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของที่ดินโจทก์มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ โดยเป็นทางเดินเท้าซึ่งตามแผนที่พิพาทระบุว่าทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินโจทก์กว้างประมาณ 1.10 เมตร ไม่สามารถใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อผ่านเข้าออกได้นั้น ก็เป็นเรื่องความสะดวกของโจทก์เท่านั้นหาใช่ว่าโจทก์ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอเปิดทางพิพาทเป็นทางจำเป็นในที่ดินโฉนดเลขที่ 45821 ของจำเลยที่ 2 ตาม ป.พ.พ....

ยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะมีผลตั้งแต่เมื่อใด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9/2538 การอุทิศที่ดินให้ใช้เป็นทางสาธารณะเป็นการสละที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304ไม่จำต้องจดทะเบียนการให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา525ก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย สรุป   ไม่ต้องจดทะเบียนก็มีผลสมบูรณ์ตามกฏหมายนับตั้งแต่อุทิศให้ ติดต่อ 083-0917553 ทนายปรัชญ์ชัย ทับชุม

LATEST ARTICLES