Monday, October 21, 2019

DON'T MISS

ลูกจ้างตำแหน่งอะไรบ้าง ที่นายจ้างอาจเรียกหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานได้

ลูกจ้างที่นายจ้างอาจเรียกหรือรับ หลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานได้ ก็คือลูกจ้างที่ทำงานในลักษณะหรือสภาพต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ อย่างไรก็ตามลักษณะหรือสภาพของงานประเภทใดที่นายจ้างเรียกหรือรับประกันจากลูกจ้างได้ ประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ถูกกำหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่ง ประกาศกระทรวงแรงงาน #เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสี่ยงในการทำงานจากลูกจ้าง พศ 2551 กำหนดว่า #ข้อ4 ลักษณะหรือสภาพของงานที่นายจ้างจะเรียกหรือรับประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้างได้ ได้แก่ (1) งานสมุห์บัญชี (2) งานพนักงานเก็บหรือจ่ายเงิน (3) งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีค่า คือเพชร พลอยเงิน ทองคำ ทองคำขาวและไข่มุก (4) งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายจ้าง (5)...

เมื่อรถยนต์ถูกลักหายไป บ.ประกันภัย จ่ายค่าสินไหมเต็มวงเงินรถหายที่ทำประกันภัยไว้แก่เจ้าของรถ แล้ว บ.ประกันภัย จะเข้าเป็นผู้เสียหายในคดีลักทรัพย์เรียกค่าเสียหายคืนจากจำเลยในคดีอาญาได้หรือไม่

เมื่อรถยนต์ถูกลักหายไป บ.ประกันภัย จ่ายค่าสินไหมเต็มวงเงินรถหายที่ทำประกันภัยไว้แก่เจ้าของรถ แล้ว บ.ประกันภัย จะเข้าเป็นผู้เสียหายในคดีลักทรัพย์เรียกค่าเสียหายคืนจากจำเลยในคดีอาญาได้หรือไม่ มาดูแนวคำพิพากษาฎีกานี้ครับ ฎีกาที่ 880/2555 ผู้ร้อง(บ.ประกัน) มิใช่ผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์โดยตรง เพียงแต่อ้างสิทธิในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ที่ถูกจำเลยลักไปซึ่งได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายที่ 2 ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยและมาใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากจำเลยเท่านั้น ความเสียหายของผู้ร้อง(บ.ประกันภัย)ที่อ้างว่าได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปนั้นจึงเกิดขึ้นจากความรับผิดตามสัญญาประกันภัย มิใช่เกิดจากการ กระทำผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งเป็นการกระทำละเมิดของจำเลย สิทธิเรียกร้องความเสียหายของผู้ร้องจึงมิใช่เป็นการเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิดเช่นเดียวกันกับผู้เสียหายทั้งสอง จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยใช้ราคาที่ผู้ร้องได้ชดใช้ไปตามสัญญาประกันภัยได้ ผู้เสียหายในคดีอาญา หมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง ซึ่งคดีนี้ผู้เสียหายในความผิดฐานลักทรัพย์รถยนต์คือผู้เสียหายทั้งสอง และพนักงานอัยการโจทก์มีคำขอท้ายฟ้องเรียกให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาแทนแก่ผู้เสียหายทั้งสองเท่านั้น โดยเป็นการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะตามมาตรา 43 และเมื่อพิจารณาประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 44/1 แล้ว ยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่า...

รถเกิดเหตุนอกราชอาณาจักร บ.ประกันภัย ต้องรับผิดชอบหรือไม่

รถเกิดเหตุนอกราชอาณาจักร บ.ประกันภัย ต้องรับผิดชอบหรือไม่? โดยปกติ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะคุ้มครองการใช้รถในราชอาณาจักรเท่านั้น โดยมีข้อยกเว้นในสัญญาประกันภัย หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ข้อที่7.1 และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ข้อ 8 ระบุไว้ว่า การประกันภัยตามหมวดนี้ไม่คุ้มครองอันเกิดจาก การใช้รถยนต์นอกเขตคุ้มครอง (คือนอกเขตประเทศไทย) กล่าวคือ หากนำรถยนต์ที่ทำประกันภัยไว้ไปใช้นอกอาณาเขตคุ้มครองหรือนอกอาณาเขตประเทศไทยแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินและตัวรถยนต์ที่ทำประกันภัยไว้ บริษัทประกันภัยก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น (ต้องจ่ายเองแม้มีประกันภัย) แต่ผู้เอาประกันภัยอาจจะซื้อความคุ้มครองการใช้รถนอกราชอาณาจักรไทยได้ เช่น...

LATEST ARTICLES