Wednesday, April 8, 2020

DON'T MISS

ลูกจ้างขับรถบรรทุกดินเข้าในถนนซอยของหมู่บ้าน น้ำหนักรถทำให้ท่อน้ำใต้ถนนแตก บ.ประกัน จะรับผิดชอบค่าท่อน้ำแตกหรือไม่

ลูกจ้างขับรถบรรทุกดินเข้าในถนนซอยของหมู่บ้าน น้ำหนักรถทำให้ท่อน้ำใต้ถนนแตก บ.ประกัน จะรับผิดชอบค่าท่อน้ำแตกหรือไม่ ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ข้อ 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายและความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง และความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง (ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนามหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถ ดังนั้น ท่อน้ำในหมู่บ้านแตกเพราะรถบรรทุกขับผ่าน บ.ประกันภัย ไม่คุ้มครองความเสียหายท่อน้ำ แต่คนขับ หรือเจ้าของรถที่เป็นนายจ้าง...

รถหายในตลาดนัด ตลาดต้องรับผิดชอบหรือไม่

  คำพิพากษาฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ หากขับรถไปจอดที่ห้างสรรพสินค้าแล้วรถเกิดสูญหายกรณีนี้ห้างสรรพสินค้าและบริษัทรักษาความปลอดภัยต้องร่วมกันรับผิด แต่ถ้าขับรถไปซื้อของที่ตลาด นัดหรือตลาด ซื้อขายสินค้าทั่วๆไป แม้จะมีบริษัทรักษาความปลอดภัยแต่เจ้าของตลาดและบริษัทดังกล่าวไม่ต้องรับผิด หากรถของเราเกิดสูญหายนะครับ น่าสนใจมาก ฎีกานี้ครับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่5508/2560 ตลาดไทมีพื้นที่ 500 ไร่ มีการแบ่งตลาดย่อย ๆ ตามประเภทสินค้าหลายตลาด ลักษณะเป็นการค้าส่งสินค้าเกษตรและมีการซื้อขายสินค้า อาคารพาณิชย์และที่จอดรถหลายจุด ทั้งลักษณะกิจการของตลาดไทเป็นศูนย์กลางซื้อขายสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทำให้มีรถยนต์เข้าออกเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ปรากฏว่าการเข้าออกตลาดไทซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่นั้น รถยนต์ของผู้ที่มาใช้บริการสามารถเข้าออกตลาดย่อยต่าง ๆ และลานจอดรถได้ตามความสะดวกไม่ต้องขออนุญาตหรือแลกบัตรในการผ่านเข้าออก เว้นแต่รถยนต์ที่นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ป้อมยาม ส่วนรถยนต์อื่น ๆ ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าจอดรถและไม่ได้มีบริการรับฝากรถ...

หุ้นส่วนคนหนึ่งคนใด แม้ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อบริษัทประสบปัญหาจะขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัทได้หรือไม่

หุ้นส่วนคนหนึ่งคนใด แม้ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อบริษัทประสบปัญหาจะขอให้ศาลสั่งเลิกบริษัทได้หรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1057 “ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดร้องขอเมื่อมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ศาลอาจสั่งให้ห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกันเสียก็ได้ คือ (1) เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้ร้องฟ้องนั้น ล่วงละเมิดบทบังคับใด ๆ อันเป็นข้อสาระสำคัญซึ่งสัญญาหุ้นส่วนกำหนดไว้แก่ตน โดยจงใจหรือเลินเล่ออย่างร้ายแรง (2) เมื่อกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นจะทำไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มีหวังจะกลับฟื้นตัวได้อีก (3) เมื่อมีเหตุอื่นใด ๆ ทำให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเหลือวิสัยที่จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้” การเลิกโดยคำสั่งศาลนี้ ศาลอาจสั่งให้เลิกห้างหรือไม่ก็ได้ เป็นดุลพินิจศาล โดยบุคคลที่จะร้องขอต่อศาลได้นั้น คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดก็ได้...

LATEST ARTICLES