Saturday, December 14, 2019

DON'T MISS

ลูกจ้างขับรถบรรทุกดินเข้าในถนนซอยของหมู่บ้าน น้ำหนักรถทำให้ท่อน้ำใต้ถนนแตก บ.ประกัน จะรับผิดชอบค่าท่อน้ำแตกหรือไม่

ลูกจ้างขับรถบรรทุกดินเข้าในถนนซอยของหมู่บ้าน น้ำหนักรถทำให้ท่อน้ำใต้ถนนแตก บ.ประกัน จะรับผิดชอบค่าท่อน้ำแตกหรือไม่ ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ข้อ 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายและความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง และความเสียหายต่อทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง (ข) เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนามหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถ ดังนั้น ท่อน้ำในหมู่บ้านแตกเพราะรถบรรทุกขับผ่าน บ.ประกันภัย ไม่คุ้มครองความเสียหายท่อน้ำ แต่คนขับ หรือเจ้าของรถที่เป็นนายจ้าง...

การจอดรถบนถนนกับจอดรถข้างถนนแล้วมีรถอื่นมาชนมีคนตายเป็นความผิดหรือไม่

การจอดรถบนถนนกับจอดรถข้างถนนแล้วมีรถอื่นมาชนมีคนตายเป็นความผิดหรือไม่ หลักเกณฑ์ของการกระทำโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ บัญญัติว่า กระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิด มิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ มาดูตัวอย่างตามปัญหาข้างต้น 1.กรณีที่ถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาท กรณีการจอดรถบนถนน   คำพิพากษาฎีกาที่ 2884/2555 ...การที่จำเลยจอดรถโดยส่วนของรถล้ำเข้าไปในช่องเดินรถด้านซ้ายเกือบครึ่งคันรถ ควรที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กล่าวคือต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเพื่อให้รถที่แล่นผ่านบริเวณนั้นได้เห็นชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ... การที่ผู้ตายขับรถมาตามทางแล้วเฉี่ยวชนท้ายรถคันที่จำเลยขับ โดยท้ายรถของผู้ตายชนกับท้ายรถคันที่จำเลยขับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตายได้ห้ามล้อรถอย่างกะทันหัน ทำให้รถหมุน ย่อมบ่งแสดงว่าผู้ตายเห็นรถคันที่จำเลยขับมาจอดไว้ในระยะกระชั้นชิด หรือมิฉะนั้นอาจเกิดจากผู้ตายขับรถทับยางรถยนต์ที่จำเลยวางไว้ จึงตกใจห้ามล้ออย่างกะทันหัน ... เนื่องจากสียางรถยนต์กับสีพื้นถนนกลมกลืนกัน ทำให้ผู้ตายมองไม่เห็นเมื่อรถทับยางจึงตกใจแล้วจึงห้ามล้อ ......

เจ้าหนี้ใช้กำลังบังคับให้ลูกหนี้ทำสัญญากู้ มากกว่าจำนวนเงินที่ได้รับไปจริง จะฟ้องร้องบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้เงินกู้ได้หรือไม่

เจ้าหนี้ใช้กำลังบังคับให้ลูกหนี้ทำสัญญากู้ มากกว่าจำนวนเงินที่ได้รับไปจริง จะฟ้องร้องบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้เงินกู้ได้หรือไม่ ในกรณีที่เจ้าหนี้ใช้กำลังบังคับให้ลูกหนี้ทำสัญญากู้ มากกว่าจำนวนเงินที่ได้รับไปจริง ถือเป็นกรณีที่ เจ้าหนี้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เจ้าหนี้ไม่มีอำนาจนำสัญญากู้ดังกล่าวมาฟ้องร้องบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้เงินกู้ได้ มีแนวคำพิพากษาวางหลักไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13707/2558 โจทก์บังคับให้จำเลยทำสัญญากู้ยืมเงิน 100,000 บาท ทั้งที่ความจริงกู้ยืมเงินกันเพียง 10,000 บาท เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงไม่อาจแสวงหาผลประโยชน์จากสัญญากู้ที่ทำขึ้นโดยไม่สุจริต ปัญหาว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยสุจริตหรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ข้อสังเกต คดีนี้ เดิมจำเลย กู้ยืมเงินและรับเงินกู้ไปจากโจทก์เพียง 10,000 บาท...

LATEST ARTICLES